Regulamin

Home Regulamin

Regulamin

Regulamin najmu apartamentów Imperial Apartments

 

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji
obiektów noclegowych zamieszczonych na stronie www.imperial-apartments.com. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszegoRegulaminu oraz warunków Umowy najmu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

§2

Zakres umowy najmu

Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Koszty dojazdu, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. Cena podana w e-mailu potwierdzającym rezerwację i na stronie internetowej jest ceną wynajmu uwzględniającą opłaty za media oraz sprzątanie końcowe. 
Cena ta nie dotyczy rezerwacji 1-noclegowych, w przypadku których może ona być do 50% wyższa. Do podanych cen doliczana jest opłata uzdrowiskowa płatna w dniu przyjazdu w wysokości 4,20 PLN os./doba. Opłata ta pobierana jest za pełne dni pobytu w apartamentach IA  z wyłączeniem dzieci i kuracjuszy.

§3

Rezerwacja i zadatek

 

Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.imperial-apartments.com i potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku „rezerwuj”. Rezerwacja wymaga bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości 30% wartości ceny najmu w przypadku dokonania rezerwacji na minimum 48h przed przyjazdem i 100% w przypadku dokonania rezerwacji na mniej niż 48h przed przyjazdem. Zaliczkę należy wpłacić zgodnie z procedurą płatności on-line obsługiwaną przez operatora Dotpay, bądź poprzez zwykły przelew bankowy uwzględniając jednocześnie przesłanie potwierdzenia transferu na adres mailowy sopot@imperial-apartments.com.

Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie przekazania kluczy do apartamentu. W momencie zakwaterowania pobierana jest kaucja zwrotna w postaci numeru karty kredytowej lub w gotówce w wysokości 400,00 PLN. Przy rezerwacjach obejmujących okres specjalny Syklwester 2014"(28.12.2014-03.01.2015r.) pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 600,00 PLN

W przypadku zaniechania, którejś z wyżej wymienionych czynności, Imperial Apartments ma prawo anulować zgłoszenie rezerwacyjne klienta. W przypadku rezerwacji sniadan, nie ma mozliwosci rezygnacji z zamowionych zestawow.

 

§4

Odbiór i zwrot kluczy

 

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z personelem Imperial Apartments. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy pod nr telefonu podanym na stronie internetowej.
Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 15.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem Imperial Apartments. W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych pobierana jest jednorazowa opłata: 20:00 - 22:00 (60,00 PLN), 22:00 - 2:00 (90,00 PLN).

Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić do godziny 11.00. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu Imperial Apartments przed wyjazdem o planowanej godzinie opuszczenia apartamentu i umówienia się na przekazanie lokalu. W przypadku zaniechania którejś z wyżej wymienionych czynności, Imperial Apartments ma prawo obciążyć klienta kosztami najmu kolejnej doby. W przypadku wykwaterowania przed godziną 7:00 pobierana jest jednorazowa opłata 60,00 PLN.

 

§5

Długość pobytu

W okresie sezonu wysokiego, ze względu na bardzo duże zainteresowanie apartamentami przyjmujemy rezerwacje minimum 5-cio noclegowe. Istnieje możliwość zarezerwowania krótszego pobytu w momencie, gdy rezerwacja jest przedłużeniem innej istniejącej rezerwacji (tzn. zgłoszona rezerwacja zaczyna się w tym samym dniu, bądź dzień później po poprzedniej rezerwacji danego apartamentu, lub jeśli kończy się w dniu kolejnej rezerwacji danego apartamentu, bądź dzień wcześniej).

§6

Obowiązki klienta

Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego obiektu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Nie jest dozwolony w apartamencie pobyt większej ilości osób niż maksymalna określona w serwisie www.imperial-apartments.pl, przy danym apartamencie.

§7

Zmiany w rezerwacji

 

W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku skrócenia pobytu klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, jeśli nastąpi to krócej niż 21 dni przed przyjazdem. Ewentualne zmiany dotyczące rezerwacji powinny zostać zgłoszone telefonicznie bądź mailowo firmie Imperial Apartments.

 

§8

Przeniesienie uprawnień rezerwacyjnych

W każdej chwili klient może przenieść bezpłatnie na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę Imperial Apartments o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

§9

W apartamencie zabrania się palenia tytoniu, świec itp. oraz wprowadzania zwierząt.

§10

Imperial Apartments zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

§11

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Imperial Apartments rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Imperial Apartments ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Imperial Apartments, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. 

§12

Za każde nieuzasadnione wezwanie w trakcie pobytu do apartamentu pracowników Imperial Apartments zostanie naliczona kwota 60,00 PLN.

§13

We wszystkich apartamentach obowiązuje cisza nocna między godziną 22:00 a 07:00.

§14

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Imperial Apartments a klientem jest prawo polskie.
Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Imperial Apartments.

 

§15


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

 

§16

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

§17

Adres siedziby głównej

 

FUERTA S.C.

ul. Władysława Syrokomli 2

81-742 Sopot

NIP: 585-146-27-66