Regulamin

Home Regulamin

Regulamin

Regulamin najmu apartamentów Imperial Apartments

 

 

1. Definicje 

1.1. Następujące słowa i wyrażenia pisane wielką literą mają niżej określone znaczenia:

1.1.1. Wynajmujący lub Imperial Apartments - właściciel marki Imperial Apartments i strony internetowej www.imperial-apartments.com, firma Fuerta spółka cywilna z siedzibą w Sopocie przy ul. Syrokomli 2; NIP 5372290942; REGON 060152861.

1.1.2. Najemca - klient lub klienci Wynajmującego, zawierający z Wynajmującym umowę o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny).

1.1.3. Osoby towarzyszące – ogół wszystkich osób korzystający z wynajętego lokalu wraz z Najemcą, odpowiednio zgłoszeni Wynajmującemu .

1.1.4. Apartament - lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.imperial-apartments.com, który Wynajmujący wynajmuje na pobyt czasowy w celach wyłącznie wypoczynkowych lub turystycznych.

1.1.5.  Najem apartamentu - umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której nie stosuje się ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Wynajmującego dokonania rezerwacji.

1.1.6. Koszty pobytu - opłata dokonywana przez Najemcę za wynajem apartamentu określonej liczbie osób, w określonym terminie, skalkulowane bez względu na rodzaj sprzętu / wyposażenia, dostępu do Wi-Fi / Internetu / pakietu telewizji.

1.1.7. Opłata uzdrowiskowa - opłata pobierana od Gości zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Sopocie w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sopotu opłaty uzdrowiskowej oraz ustalenia wysokości stawek i zasad jej poboru. Opłata ta pobierana jest za pełne dni pobytu w apartamentach Imperial Apartments. 

1.1.8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, [Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.].

1.1.9. Umowa zawierana na odległość - transakcja, przy zawieraniu której nie ma jednoczesnej obecności obu stron, w których jedną ze stron jest „Konsument”, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [ Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.].

1.1.10. Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa - transakcja nie dokonywana w miejscu przeznaczonym do obsługiwania klientów i odpowiednio oznaczonym, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, przy czym klientem musi być „Konsument”, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [ Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.].

 

2. Rezerwacja 

2.1. Rezerwacja apartamentów realizowana jest telefonicznie lub online, poprzez wypełnienie formularza rezerwacji obiektów noclegowych zamieszczonego na stronie www.imperial-apartments.com i potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku „rezerwuj", telefonicznie pod nr +48 535 585 055 lub drogą elektroniczną (e-mail).

2.2. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem. Rezerwacja oznacza zgodę na warunki zawarte w Regulaminie. W sytuacji, gdy Najemca nie godzi się na postanowienia zawarte w Regulaminie, powinien on odstąpić od dokonania rezerwacji.

2.3. Rezerwacja dotyczy wybranego apartamentu, posiadającego indywidualną nazwę. Należy zapoznać się z jego lokalizacją, wyposażeniem oraz ilością dostępnych miejsc noclegowych i ich rozmieszczeniem.

2.4. Po dokonaniu rezerwacji telefonicznie lub online, Najemca otrzymuje maila z informacją o sposobach i terminach płatności.

2.5. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

2.6. Cena musi zostać potwierdzona przez konsultanta telefonicznie bądź przy rezerwacji online.

2.7. Oferta przesłana na adres e-mail, przedstawiona telefonicznie czy też umieszczona na stronie www. Wynajmującego  ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu cywilnego. 

 

3. Sprawy porządkowe

3.1. Najemca oraz Osoby towarzyszące zobowiązani są do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego obiektu w należytym stanie.

3.2. Najemca zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby Osób towarzyszących przebywających z nim w Apartamencie ponad tę, która została określona jako maksymalna w katalogu na stronie www.imperial-apartments.com bądź w formularzu rezerwacyjnym.

3.3. Jeżeli do apartamentu przyjedzie więcej Osób towarzyszących niż to zostało ustalone rezerwacji, Wynajmującemu przysługuje prawo odmowy zakwaterowania dodatkowych osób lub zakwaterowania ich za dodatkową opłatą, płatną gotówką, pierwszego dnia po przyjeździe do Apartamentu.

3.4. W przypadku nie przybycia do Apartamentu w dniu zakwaterowania, zapłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi, zaś Wynajmujący nie jest zobowiązany do zachowania Apartamentu dla Najemcy z dostępem w kolejnych dniach planowanego pobytu.

3.5. Prawo odmowy zakwaterowania lub zakwaterowania za dodatkową opłatą przysługuje Wynajmującemu także w sytuacji przyjazdu ze zwierzętami, których pobyt nie został wcześniej uzgodniony.

3.6. Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonej godziny wykwaterowania. Opóźnienie w wykwaterowaniu zawinione przez Najemcę lub Osoby towarzyszące spowoduje naliczenie opłaty w wysokości równej należności za kolejną, całą dobę najmu.

3.7. Najemca jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem. W przypadku niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia Apartamentu, Najemca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego w związku z działaniami osób trzecich.

3.8. W apartamencie zabrania się palenia świec,kadzideł itp. oraz wprowadzania zwierząt oprócz zwierząt zgłoszonych Wynajmującemu za które uiszczona zostanie opłata jak w pkt. 5.3.4. niniejszego Regulaminu. Najemca, w którego Apartamencie  zostanie złamany powyższy zakaz, zostanie obciążony opłatą 500,00 PLN stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut oraz innych czynności porządkowych w apartamencie.

3.9. We wszystkich apartamentach obowiązuje cisza nocna między godziną 22:00 a 07:00, którą Wynajmujący zobowiązani są respektować.

3.10. Najemca może zgłaszać w trakcie pobytu w Apartamencie wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu recepcji Imperial Apartments w godzinach 9.00 – 20.00. (tj. od czerwca do końca sierpnia włącznie), oraz w godzinach 9.00-17.00 w sezonie niskim (od września do końca maja włącznie). Za każde nieuzasadnione wezwanie pracowników Imperial Apartments zostanie naliczona kwota w wysokości 100,00 PLN.

3.11. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Apartamencie. W przypadku niezgłoszenia zastanych szkód, Najemca może być obciążony kosztami ich naprawienia.

3.12. W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:  

1. Najemca wykorzystuje przedmiot najmu jak i znajdujące się w nim urządzenia, wyposażenia oraz instalacje niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub powoduje w nim szkody lub też naraża je na zniszczenie lub uszkodzenie,

2. Najemca jest przyczyną zakłóceń lub immisji w stosunku do pozostałej części budynku,

3. Najemca lub goście są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowują się agresywnie i tym samym stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia,

Imperial Apartments zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Najemcy wraz z Osobami towarzyszącymi z Apartamentu (w razie potrzeby przy asyście Policji), z zachowaniem prawa do opłaty za całość zarezerwowanego pobytu przez Najemcę.

3.13. W Apartamentach zabrania się korzystania z płatnych kanałów telewizji kablowej. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich należności z tego tytułu, jeśli korzysta on z płatnych kanałów telewizji kablowej podczas pobytu w Apartamencie. Na poczet w. w. roszczeń Wynajmujący może zatrzymać kaucję lub obciążyć kartę kredytową Najemcy. Prawo to przysługuje Wynajmującemu do momentu rozliczenia faktury z dostawcą usług telewizyjnych, w szczególności, gdy Najemca opuści Apartament i nie zostanie to zgłoszone Wynajmującemu, ani przez niego zauważone.

3.14. Należy zamykać okna przed każdym opuszczeniem Apartamentu. Pozostawienie otwartych okien dachowych niesie ryzyko spowodowania szkody wskutek zalania pomieszczenia opadami atmosferycznymi. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Najemcę, ponosi on odpowiedzialność za  ewentualne szkody.

3.15. Obowiązuje zakaz przenoszenia wyposażenia Apartamentów do innych lokali sąsiednich. Brak wyposażenia spowoduje obowiązek naprawienia szkody przez Najemcę.

3.16. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Nieprzestrzeganie zakazu spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 500 zł za każde pojedyncze naruszenie.

3.17. Zabronione jest oddawanie Apartamentu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim. Złamanie zakazu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy z zachowaniem prawa Wynajmującego do otrzymania opłaty za całość zarezerwowanego pobytu przez Najemcę.

3.18. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do każdorazowej zmiany apartamentu na innych apartament o zbliżonych parametrach, z przyczyn technicznych. 

 

4. Odpowiedzialność Najemcy

4.1. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wynajmowanym przez siebie Apartamencie spowodowane przez Najemcę lub osoby z nim związane, w tym w szczególności Osób towarzyszących,zwierząt.

4.2. Najemca  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o spowodowaniu szkody oraz do naprawienia szkody.

4.3. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia za złamanie postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku gdy wartość ww. roszczeń przekracza wartość kaucji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Najemcy.

4.4. W przypadku, gdy Najemca uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za szkodę, Wynajmujący w obecności świadka sporządza protokół szkodowy i podejmuje działania zmierzające do naprawienia szkody, z wytoczeniem powództwa włącznie.

4.5. W przypadku, gdy Najemca uchyla się od przyjęcia opłacenia kar porządkowych wynikających ze złamania postanowień wymienionych niniejszym regulaminie, Wynajmujący w obecności świadka sporządza protokół i następnie podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania stosownych należności.

 

5. Szczegółowe warunki najmu

 

5.1. Zakres umowy najmu

5.1.1. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Koszty dojazdu, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Najemcy.

 

5.2. Opłaty i warunki płatności

5.2.1. Opłata za wynajem Apartamentu jest podana każdorazowo w potwierdzeniu rezerwacji, które Najemca otrzymuje na adres e-mail podany podczas rezerwacji.

5.2.2. Brak dokonania płatności przez Najemcę w terminie 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji skutkuje automatycznym unieważnieniem rezerwacji.  

5.2.3. W przypadku zapłaty zadatku Najemca zobowiązany jest zapłacić pozostałą część całkowitej ceny za pobyt bezpośrednio gotówką lub za pomocą karty płatniczej, pierwszego dnia po przyjeździe do apartamentu.

5.2.4. Brak czasowy lub całkowity możliwości korzystania z poszczególnych elementów sprzętu / wyposażenia / dostępu do Wi-Fi / Internetu / pakietu telewizyjnego, nie wliczonych w „Koszty pobytu” nie stanowi podstawy do żądania zmniejszenia ceny / zwrócenia ceny lub zmiany zakwaterowania. Aktualny stan wyposażenia dostępny jest na stronie internetowej.

5.2.5. Opłata za usługę wynajmu Apartamentu obejmuje: pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w formularzu rezerwacyjnym; media zużywane przez Najemcę i osoby mu towarzyszące w czasie rezerwacji; pranie pościeli i ręczników; sprzątanie końcowe. Usługa nie obejmuje m.in. dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia

5.2.6. Rezerwacja wymaga bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości 30% wartości ceny najmu w przypadku dokonania rezerwacji na minimum 48h przed przyjazdem lub 100% w przypadku dokonania rezerwacji na mniej niż 48h przed przyjazdem. Zadatek należy wpłacić zgodnie z procedurą płatności on-line obsługiwaną przez operatora Dotpay, bądź poprzez zwykły przelew bankowy uwzględniając jednocześnie przesłanie potwierdzenia transferu na adres milowy sopot@imperial-apartments.com. W przypadku braku wpływu opłaty do dnia wskazanego w formularzu, rezerwacja ulega anulowaniu, opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile Imperial Apartments nadal dysponuje wolnymi miejscami.

5.2.7. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie przekazania kluczy do apartamentu.

5.2.8. Ceny apartamentów podane na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

5.2.9. Cena w pkt. 5.2.8 powyżej nie dotyczy rezerwacji 1-noclegowych, w przypadku których może ona być do 50% wyższa

5.2.10.Cena musi zostać potwierdzona przez konsultanta telefonicznie bądź przy rezerwacji on-line.

5.2.11. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej, jak i zawarta w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.

 

5.3. Odbiór i zwrot kluczy

5.3.1. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z personelem Imperial Apartments. Najemca zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy pod nr telefonu podanym na stronie internetowej .

5.3.2. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 15.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem Imperial Apartments.

5.3.3. W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych pobierana jest jednorazowa opłata: 20:00 - 22:00 (60,00 PLN), 22:00 - 2:00 (90,00 PLN)

5.3.4. W momencie zakwaterowania pobierana jest kaucja zwrotna w postaci numeru karty kredytowej lub w gotówce w wysokości 200,00 PLN. Przy rezerwacjach obejmujących okres specjalny (miesiąc czerwiec, lipiec, sierpnień) pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 600,00 PLN. Dodatkowo w przypadku woli pobytu w apartamencie ze zwierzęciem, co winni być uprzednio zgłoszone Wynajmującemu, pobierana jest dodatkowa kaucja zwrotna w gotówce w wysokości 200,00 PLN.

5.3.5. Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić najpóźniej do godziny 11.00. Najemca zobowiązany jest do poinformowania personelu Imperial Apartments przed wyjazdem o planowanej godzinie opuszczenia apartamentu i umówienia się na przekazanie lokalu. W przypadku zaniechania którejś z wyżej wymienionych czynności, Wynajmujący ma prawo obciążyć klienta kosztami najmu kolejnej doby. W przypadku wykwaterowania przed godziną 7:00 pobierana jest jednorazowa opłata 60,00 PLN.

5.3.6. Wcześniejsze wymeldowanie z apartamentu nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty za cały okres na który apartament został wynajęty (także niewykorzystane dni/noce).

 

5.4. Czas trwania najmu oraz długość pobytu

5.4.1. Regulamin określa ogólne warunki rezerwacji i korzystania z apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.  

5.4.2. W okresie sezonu wysokiego, ze względu na bardzo duże zainteresowanie apartamentami Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przyjmowania rezerwacji minimum 5-cio noclegowych. Istnieje możliwość zarezerwowania krótszego pobytu w momencie, gdy rezerwacja jest przedłużeniem innej istniejącej rezerwacji (tzn. zgłoszona rezerwacja zaczyna się w tym samym dniu, bądź dzień później po poprzedniej rezerwacji danego apartamentu, lub jeśli kończy się w dniu kolejnej rezerwacji danego apartamentu, bądź dzień wcześniej).

 

5.5. Zmiany rezerwacji przez Klienta

5.5.1. W przypadku skrócenia pobytu Najemca zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, jeśli nastąpi to krócej niż 21 dni przed przyjazdem. Ewentualne zmiany dotyczące rezerwacji powinny zostać uzgodnione telefonicznie bądź mailowo z Wynajmującym.

5.5.2. W każdej chwili Najemca może przenieść bezpłatnie na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę Imperial Apartments o zmianie rezerwującego, podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

5.5.3. Jeżeli Najemca odstąpi od umowy nie z winy Wynajmującego wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 

6. Prawa Wynajmującego

6.1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, anulować umowę. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

6.2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament jak i wokół niego; przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.);  immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.

6.3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy za brak wody / gazu / energii elektrycznej, jeżeli brak ten jest spowodowany przerwami w dostawie mediów przez przedsiębiorstwa przesyłowe, a także za awarie pieca gazowego, urządzeń technicznych lub elektrycznych, sprzętu RTV/AGD znajdujących się w apartamencie.

6.4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pobytu na życzenie Najemcy, jednak w takim przypadku jest on zobowiązany opłacić cały koszt pobytu i w przypadku niezrealizowania pobytu nie ma prawa ubiegać się o zwrot tych kosztów.

 


7. Postanowienia końcowe

7.1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku [ Dz.U. 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.].

7.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

7.3. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący.

7.4  Dokonując rezerwacji on-line, telefonicznie lub poprzez e-mail Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera od Spółki na adres e-mail wskazany podczas dokonywania rezerwacji.

Adres siedziby głównej:

FUERTA S.C.

ul. Władysława Syrokomli 2

81-742 Sopot

NIP: 585-146-27-66

 

8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1, dalej „RODO”) informujemy Państwa, iż:

8.1.    Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest Fuerta s.c., NIP: 585 – 146 – 27 – 66 z siedzibą w Sopocie (81 – 742) przy ulicy Władysława Syrokomli 2.

8.2.    W sprawach związanych z Państwa danymi mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@imperial-apartments.com.

8.3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 • zawarcia i realizacji umowy najmu na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie (nie dot. zapisów na newsletter),
 • wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami (nie dot. zapisów na newsletter),
 • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (dot. zapisów na newsletter)

8.4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • udzielanej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w związku z wykonaniem umowy najmu lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy najmu, w szczególności w przypadku zapisu na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • okoliczności, iż przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów celów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest obrona administratora przed roszczeniami osób trzecich.

8.5.    Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych jego pracowników. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub podmiotom świadczącym usługi prawne. Podmioty takie przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

8.6.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do żadnej organizacji międzynarodowej. 

8.7.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od dnia zakończenia umowy (w odniesieniu do wykonywania umów najmu) lub do czasu usunięcia zapisu na newsletter (w odniesieniu do newslettera).

8.8.    Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych, 
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

8.9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość zawarcia umowy najmu lub przesyłania newslettera.

 

8.10.                    Dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.